JUDr. Martina Čelková

JUDr. Martina Čelková

Advokátska kancelária

Štefánikova 22
066 03 Humenné
IČO: 37938754
DIČ: 1071758149

Informácie o kancelárii JUDr. Martina Čelková

Advokátska kancelária Humenné

 

JUDr. Martina Čelková poskytuje právne služby formou konzultácií, spisovaním zmlúv a iných dokumentov a ich pripomienkovaním, zastupovaním pri obchodných rokovaniach s partnermi klienta a v konaní pred súdmi, správnymi a štátnymi orgánmi. Medzi hlavné právne oblasti, ktorými sa advokátska kancelária zaoberá patrí trestné právo v plnom rozsahu, obchodné právo, rodinné právo a právo nehnuteľností. 

 

Trestné právo:

 • komplexná obhajoba vo všetkých trestných veciach v plnom rozsahu, t.j. najmä zastupovanie obvineného v prípravnom konaní (účasť na úkonoch v prípravnom konaní - výsluchy obvinených, svedkov, poškodeného, rekognície a pod.),
 • pomoc v otázkach ohľadom väzobných rozhodnutí, obhajoba v konaní pred súdmi (zastupovanie obžalovaného pred súdmi všetkých stupňov),
 • podávanie riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkov (sťažnosť, odvolanie, dovolanie, obnova konania, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona, ústavná sťažnosť), 
 • komplexná obhajoba mladistvých, 
 • poradenstvo pri podávaní trestných oznámení a ich vypracovanie, 
 • právne zastúpenie poškodených v trestnom konaní vrátane uplatňovania nárokov na náhradu škody po páchateľoch trestných činov, 
 • právne zastúpenie v konaní o priestupkoch.

 

Obchodné právo:

 • spracovanie návrhov obchodných zmlúv (zmlúv kúpnych, o dielo, o obchodnom zastúpení a pod.) a právne posúdenie návrhov obchodných zmlúv vypracovaných protistranami, s dôrazom na právne zabezpečenie realizácie záväzkov druhou stranou,
 • posúdenie výhodnosti obchodných zmlúv a právnych rizík z nich plynúcich,
 • právnu pomoc pri zabezpečení, zmenách a zániku obchodných zmlúv, ako aj pri riešení sporov zo zmluvných vzťahov pred súdmi všetkých stupňov a pri rokovaniach mimosúdnych,
 • komplexné právne posúdenie obchodných transakcií a riešenie sporných situácií,
 • posudzovanie právnych záležitostí podnikateľských subjektov (postavenie a fungovanie podnikateľov, orgánov obchodných spoločností a vedúcich pracovníkov, právne vzťahy k nehnuteľnostiam, pracovnoprávne vzťahy a pod.),
 • právne posúdenie vnútorných predpisov podnikateľských subjektov a zabezpečenie ich súladu s platnou právnou úpravou (stanov, spoločenských zmlúv, zakladateľských listín, vnútorných predpisov a pod.),
 • právne poradenstvo pri prevodoch obchodných podielov,
 • zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach aj pred súdmi všetkých stupňov pri uplatňovaní nárokov, vymáhanie pohľadávok a pod.

 

Občianske právo:

 • tvorba a pripomienkovanie kúpnych, darovacích, nájomných zmlúv, zmlúv o pôžičke a iných zmlúv,
 • právne rozbory,
 • registrácia ochranných známok,
 • komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností vrátane zastupovania pred katastrálnym úradom,
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 • zastupovanie v dedičskom konaní,
 • zabezpečovacie právne inštitúty (záložné zmluvy, zabezpečovacie prevody práva, atď.),
 • postúpenie pohľadávok,
 • Rodinné právo:
  • príprava návrhov a iných podaní (rozvody, výživné manžela, rozvedeného manžela, úprava práv a povinností k maloletým deťom),
  • zastupovanie v rozvodových konaniach a konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností (výživné, zverenie dieťaťa do výchovy),
  • zabezpečovanie a spisovanie rodičovských dohôd,
  • právne poradenstvo v oblasti rodinného práva.
 • majetkové práva manželov (dohody, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),
 • zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi,
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • spisovanie žalôb a iných podaní,
 • zastupovanie v exekučnom konaní (podávanie návrhov na začatie exekučného konania, zastupovanie v exekučnom konaní, atď.).

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

JUDr. Martina Čelková - advokátka

Štefánikova 22 

066 03 Humenné 

Telefón: 0905/ 901 973

Email: judrcelkova@gmail.com

 

Mgr. Dáša Onufráková - koncipientka

Čím sa zaoberáme?

Advokát Humenné, právnik Humenné, právne služby Humenné, právna pomoc Humenné, trestné činy, žaloby, rozvody, nehnuteľnosti, kúpne zmluvy, predajné zmluvy

Kde nás nájdete?